រំលង site news

Site news

រូបភាព Diana Muir
To Earn an American High School Diploma
តាម Diana Muir - ថ្ងៃ​អង្គារ, 13 កុម្ភៈ 2018, 10:13 ព្រឹក
 

To earn an American High School Diploma, you must take: (Note: each semester equals 1/2 credit)

  • 4 credits of Language Arts
  • 3 credits of Mathematics
  • 3 credits of Social Sciences (Including Global Citizenship) (must take American History and US Gov)
  • 3 credits of Laboratory Science
  • 1/2 credits of Health ...
អានប្រធានបទដែលនៅសល់ទាំងអស់
(112 ពាក្យ)
រូបភាព Diana Muir
Welcome!
តាម Diana Muir - ថ្ងៃ​អង្គារ, 30 មករា 2018, 8:50 ល្ងាច
 

Welcome to the One World School course portal where you can earn an American High School Diploma, Career Technical Certificate or Dual College Credit! 

1WS courses are designed for students around the world and offer the largest variety of online courses available to online students. Browse ...

អានប្រធានបទដែលនៅសល់ទាំងអស់
(163 ពាក្យ)

រំលង ប្រភេទវគ្គសិក្សា